Dane Kontaktowe
 

03-160 Warszawa

ul. Fletniowa 38 B
 

Pytania i Odpowiedzi

+48 603 103 103

info@arsdeco.com.pl

+48 601 201 923

Regulamin

Polityka prywatności

Odbiór

Projekt i realizacja @ARS Deco

Regulamin

Warunki ogólne umów najmu zawieranych przez firmę ARS Deco Balonica ul. Fletniowa 38B, 03-160 Warszawa

§1 Obowiązywanie warunków

Niniejsze Warunki ogólne umów najmu są ustalone przez firmę ARS Deco Balonica i wiążą Najemców na podstawie art. 384 i nast. Kodeksu cywilnego.

 

§2 Oferta 

1. Oferta zamieszczona na stronie internetowej Wynajmującego: www.arsdeco.com.pl (zwana dalej „Stroną internetową Wynajmującego”) stanowi wyłącznie informacje handlową i nie stanowi oferty zawarcia umowy najmu w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

2. Elementy dekoracji udostępnione Najemcy odpowiadają opisowi przedstawionemu na stronie internetowej www.arsdeco.com.pl.

Kolory produktów widoczne na ekranie mogą nieznacznie odbiegać od oryginału ze względu na różne kalibracje ekranów, a w przypadku zdjęć z realizacji również ze względu na oświetlenie sali.

3. Elementy dekoracji nie są ubezpieczone przez firmę ARS Deco Balonica

 

§3 Ceny 

1. Ceny podane na stronie internetowej www.arsdeco.com.pl mają charakter orientacyjny.

2. Zawarta opłata najmu obejmuje wypożyczenie za trzy kolejne dni kalendarzowe zwane dalej okresem najmu.

3. W przypadku wypożyczenia na weekend elementy można odebrać w czwartek i zwrot następuje w poniedziałek.

4. Za każdy dzień opóźnienia w oddaniu wypożyczonych elementów naliczana jest pełna opłata pieniężna w wysokości 100 % zamówienia.

5. Towar odbierany jest z siedziby firmy ARS Deco ul. Fletniowa 38B Warszawa.

6. Za dodatkową opłatą możliwy jest transport wybranych elementów. Koszt transportu i montażu ustalany jest indywidualnie.

7. Ustalone w Umowie najmu indywidualne upusty handlowe, rabaty, itp. nie mają zastosowania do obliczania opłaty najmu za samowolne przedłużenie umowy najmu, opóźnienie w zwrocie sprzętu, odszkodowanie za odstąpienie od Umowy najmu, kar umownych jeżeli Strony inaczej nie postanowią w Umowie najmu.

 

§4 Obowiązki Najemcy 

1. Elementy dekoracji wydawane są w opakowaniach, które podlegają również zwrotowi i są integralną częścią wypożyczanych elementów.

2. Odpowiednie zabezpieczenie wynajmowanych elementów dekoracji przed kradzieżą, uszkodzeniami i innymi szkodami od chwili wypożyczenia do zwrotu obciążają Najemcę.

3. Najemca ponosi odpowiedzialność za wadliwe zapakowanie sprzętu również w sytuacji, kiedy transport jest zlecony przez Wynajmującego. Dotyczy to zwrotu sprzętu do siedziby Wynajmującego.

4. W przypadku gdy wynajmowany sprzęt zostanie utracony lub zniszczony, Najemca pokrywa jego wartość według Cennika strat, stanowiącego załącznik do Umowy najmu (zamówienie).

6. Najemca w terminie 2 dni od daty wyznaczonej na zwrot towaru może odkupić zniszczone lub uszkodzone elementy dekoracji we własnym zakresie. Wówczas zostanie zwrócona równowartość pobrana w gotówce.

7. Najemca ponosi odpowiedzialność za szkody, które powstały przez niezgodne z przeznaczeniem użytkowanie wynajętego sprzętu, jak również za wszelkie niebezpieczeństwa powstałe w wyniku jego używania.

 

§5 Warunki odbioru i dostawy

1. Odbiór odbywa się z siedziby firmy ARS Deco ul. Fletniowa 38B Warszawa.

2. Najemca po sprawdzeniu potwierdza pisemnie odebrany towar.

3. W przypadku niemożliwości odbioru osobistego istnieje możliwość dostarczenia zamawianych artykułów kurierem lub transportem własnym firmy ARS Deco za dodatkową opłatą. Wysyłka lub transport nastąpi w dniu ustalonym w umowie.

4. ARS Deco nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia firm kurierskich i ewentualne uszkodzenia artykułów podczas przesyłki. Odpowiedzialność spoczywa na dostawcy usługi transportowej.

5. Jeśli zostanie naruszone opakowanie lub paczka przyniesiona przez kuriera ma ślady wgnieceń itp., należy odebrać paczkę, a następnie koniecznie zrobić zdjęcie przed rozpakowaniem jej. Jeśli zawartość faktycznie jest uszkodzona, należy zrobić zdjęcia zniszczonej paczce, opakowaniu i produktom oraz jak najszybciej skontaktować się z nami. Zostanie złożona reklamacja, a kurier podjedzie następnego dnia roboczego, by spisać protokół reklamacyjny. Odpowiedzialność za uszkodzenie paczki w transporcie spoczywa na przewoźniku. Wszystkie paczki są ubezpieczone zgodnie z wartością. Jeśli tylko będzie możliwość firma ARS Deco wyśle towar na wymianę.

6. Dostawa transportem własnym firmy ARS Deco odbywa się do miejsca wskazanego przez Najemcę w terminie ustalonym w umowie.

7. Najemca jest obowiązany zapewnić swobodny dostęp do budynków, terenów i pomieszczeń, do których ma być dostarczony wynajmowany sprzęt.

8. Najemca winien być obecny przy dostarczeniu sprzętu i pokwitować jego przyjęcie.

9. W przypadku nieobecności Najemcy w terminie, godzinach i miejscu ustalonym w umowie najmu elementów dekoracji, zamówienie zostanie odwiezione do siedziby Wynajmującego na koszt Najemcy.

10. Obowiązek sprawdzenia zamówienia pod względem jakościowym i ilościowym obciąża Najemcę, który powinien skontrolować wypożyczane elementy dekoracji przy odbiorze i wszelkie uwagi zgłosić w dniu wypożyczenia.

11. W razie stwierdzenia przez Najemcę braków ilościowych lub jakościowych sprzętu, których uzupełnienie jest w uzgodnionym przez Strony terminie niemożliwe, Najemca ma prawo proporcjonalnie obniżyć opłatę najmu.

12. Wady ilościowe i jakościowe sprzętu zgłaszane przez Najemcę po dniu dostawy nie zostaną uznane.

 

§6 Zwrot sprzętu 

1. Najemca jest obowiązany zwrócić sprzęt po upływie wynajmu w takim stanie w jakim był dostarczony, a więc właściwie wyczyszczony i prawidłowo zapakowany.

2. W przypadku stwierdzenia, że wypożyczane elementy nie są wyczyszczone, firma Ars Deco obciąży Najemcę kosztami czyszczenia. Najemca może poinformować o zwrocie wypożyczanych elementów nie wyczyszczonych w dniu zwrotu.

3. W przypadku deklaracji zwrotu czystych produktów, muszą one zostać oddane czyste i wyprasowane (materiały), tj. w stopniu nadającym się do ponownego użycia. Firma ARS Deco zastrzega sobie prawo do weryfikacji czystości. Jeśli produkty zostaną uznane za wymagające ponownego wyczyszczenia, koszt czyszczenia zostanie potrącony z kaucji. Najemca jest obowiązany wysuszyć sprzęt i elementy wykonane z tkanin jeszcze przed ich zapakowaniem.

4. W przypadku dokonania przez Zamawiającego uszkodzeń przedmiotu umowy, w stopniu, który uniemożliwi dalsze wykorzystywanie wypożyczanych artykułów, potrącona zostanie kwota z kaucji równa wartości zakupu przedmiotu. W przypadku możliwości naprawy przedmiotu - z kaucji zostanie potrącony koszt naprawy. Do uszkodzeń w przypadku produktów materiałowych zaliczane są również plamy z wosku, których nie da się usunąć poprzez standardowe czyszczenie. Koszt ich usunięcia zostanie potrącony z kaucji.

5. Ostateczna kontrola i przeliczenie zwróconego sprzętu odbywa się w magazynie firmy ARS Deco i jest wiążąca dla Najemcy.

6. W razie omyłkowego zwrotu sprzętu, który nie jest własnością Wynajmującego, Najemca zostanie o tym niezwłocznie powiadomiony. Sprzęt omyłkowo przekazany Wynajmującemu będzie przechowywany w siedzibie firmy ARS Deco przez 30 dni. Po upływie tego terminu Wynajmujący przekaże sprzęt na cele charytatywne.

 

§7 Odpowiedzialność za zwłokę 

1. W przypadku zwrotu wynajętego sprzętu w terminie późniejszym niż umownie ustalony, firma ARS Deco naliczy dodatkową opłatę za każdy dzień zwłoki w wysokości ustalonego czynszu za okres najmu.

 

§8 Płatności 

1. Najemca wyraża zgodę na pobranie dodatkowej opłaty za przedłużenie umowy najmu lub za utratę wypożyczanych elementów. Wynagrodzenie Wynajmującego z powyższych tytułów jest potrącane z kaucji pobieranej przez Wynajmującego i płatne w terminie i w sposób wskazany przez firmę ARS Deco.

2. Czynsz najmu oraz ewentualne koszty transportu, są płatne najpóźniej w chwili wydania przez firmę ARS Deco wypożyczanych elementów dekoracji Najemcy, chyba że Strony pisemnie umówią się w tym zakresie inaczej.

3. Zwłoka Najemcy w zapłacie powoduje naliczenie przez firmę ARS Deco odsetek ustawowych od należnej kwoty.

 

§9 Kaucja 

1. W dniu wypożyczenia firma ARS Deco pobiera kaucję za wypożyczane elementy. Wysokość kaucji jest ustalana przy sporządzaniu umowy.

2. Kaucja przechowywana jest w kasie firmy ARS Deco lub na nieoprocentowanym koncie bankowym firmy ARS Deco .

3. W przypadku naliczenia kaucji, zostaną z niej potrącone wszelkie braki i uszkodzenia w sprzęcie zwracanym Wynajmującemu przez Najemcę po okresie najmu.

4. W przypadku jeśli naliczona kaucja nie pokryje kosztu wszystkich braków i uszkodzeń jakie wystąpiły w czasie najmu z winy Najemcy, Najemca zobowiązuje się zapłacić resztę kwoty zgodnie cennikiem.

5. Kaucja zostanie rozliczona i zwrócona Najemcy po ostatecznym sprawdzeniu sprzętu pod względem ilościowym i wystąpienia ewentualnych uszkodzeń w dniu zwrócenia elementów dekoracji.

 

§10 Odstąpienie od Umowy najmu i kary umowne 

1. Zamawiający uprawniony jest do korekty umowy najpóźniej na 30 dni przed datą uroczystości w kwocie nie przekraczającej 10% wartości zamówienia.

2. Powyższe kary umowne nie dotyczą sytuacji, w której bezpośrednim powodem rezygnacji z umowy jest działanie siły wyższej.

 

§11 Dane Osobowe 

1. Podanie danych osobowych oznaczonych jako wymagane jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji Zamówienia. Dane te mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z ARS Deco (np.: kurierzy). Administratorem danych osobowych jest ARS Deco ul. Fletniowa 38B, 03-160 Warszawa. Zamawiającemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawienia lub usunięcia z bazy ARS Deco

2. W powyższych kwestiach Najemca może kontaktować się z ARS Deco na adres mailowy info@arsdeco.com.pl

 

§12 Postanowienia końcowe

1. Odstąpienie od Umowy najmu, jak również wszelkie jej zmiany i uzupełnienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami ogólnymi umów najmu znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków ogólnych umów najmu zostanie uznane przez Sąd za pozbawione mocy prawnej, to zostaje ono zastąpione przez odpowiedni przepis prawa obowiązującego, a pozostałe postanowienia niniejszych Warunków ogólnych umów najmu nie tracą mocy.

4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z realizacji Umowy najmu zawartej przez Najemcę z firmą ARS Deco jest Sąd Rejonowy w Warszawie.

5. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków ogólnych umów najmu stoi w sprzeczności do postanowień Umowy najmu zawartej pomiędzy Stronami, w pierwszej kolejności zastosowanie mają postanowienia Umowy najmu.Wpłata zadatku jest równoznaczna z podpisaniem umowy i akceptacją warunków wypożyczenia.Wraz z podpisaniem dokumentu wypożyczenia Klient zawiera z Wypożyczalnią umowę zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.